LF habilitačné konania

Ing. Ladislav Főző, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Ladislav Főző, PhD.
LF TUKE, katedra leteckého inžinierstva
Názov habilitačnej prednášky:
Moderné prístupy v riadení leteckých turbokompresorových motorov
Názov habilitačnej práce:
Experimentálny výskum v modelovaní, riadení a diagnostike malých turbokompresorových motorov
Študijný odbor:
2353 - Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Miesto konania:
25.5.2016, zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, Košice (budova B25, 2. poschodie)
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25. 5. 2016 o 11:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE uskutoční habilitačná prednáška Ing. Ladislava Főző, PhD., odborného asistenta na katedre leteckého inžinierstva Leteckej fakulty TUKE, na tému: Moderné prístupy v riadení leteckých turbokompresorových motorov a obhajoba habilitačnej práce s názvom Experimentálny výskum v modelovaní, riadení a diagnostike malých turbokompresorových motorov.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
10.2.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Vladimír BELLA, CSc.
významný odborník v odbore doc. Ing. Mariana KUFFOVÁ, PhD.
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši prof. Ing. Martin PETRUF, CSc.
LF TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Predseda: prof. Ing. Jozef POVAŽAN, CSc.
LF TUKE

členovia:
prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD.
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

prof. Ing. Aurel SLOBODA, CSc.
významný odborník v odbore
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou od 15.6.2016