Ing. Katarína Draganová, PhD., ING.-PAED. IGIP

Display portlet menu

Ing. Katarína Draganová, PhD., ING.-PAED. IGIP

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Katarína Draganová, PhD., ING.-PAED. IGIP
Katedra Leteckej technickej prípravy, LF TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Fundamental Sensor Characteristics
Názov habilitačnej práce:
Testing and Calibration of Inertial Sensors
Študijný odbor:
2613 elektronika
Miesto konania:
14.03.2018 zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, Košice (budova B25, 2. poschodie)
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.03.2018 o 09:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE uskutoční habilitačná prednáška Ing. Kataríny Draganovej, PhD., ING-PAED IGIP odborného asistenta na katedre leteckej technickej prípravy Leteckej fakulty TUKE, na tému: Fundamental Sensor Characteristics a obhajoba habilitačnej práce s názvom Testing and Calibration of Inertial Sensors.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
05.10.2017 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.
ÚBM, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach prof. Ing. Stanislav MARCHEVSKÝ, CSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach prof. RNDr. Rastislav VARGA, DrSc.
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda HK:
prof. Ing. Rudolf JALOVECKÝ, CSc.
KLES, Fakulta vojenských technológií, Univerzita obrany, Brno

členovia:
prof. Ing. Miroslav GREGA, CSc.
Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom

prof. Ing. František ADAMČÍK, CSc.
KA Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach,

náhradník:
prof. Ing. Dušan REPČÍK, CSc.
Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 15.6.2018