Ing. Karol Semrád, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Karol Semrád, PhD.
Katedra leteckej technickej prípravy, Letecká fakulta TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Aplikácia CAE metód v letectve
Názov habilitačnej práce:
Posudzovanie technickej spôsobilosti konštrukcií pomocou numerických simulačných metód
Študijný odbor:
2353 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Miesto konania:
02.02.2017, zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, Košice (budova B25, 2. poschodie)
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 02. 02. 2017 o 9:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE uskutoční habilitačná prednáška Ing. Karola Semráda, PhD., odborného asistenta na katedre leteckej technickej prípravy Leteckej fakulty TUKE, na tému: Aplikácia CAE metód v letectve a obhajoba habilitačnej práce s názvom Posudzovanie technickej spôsobilosti konštrukcií pomocou numerických simulačných metód.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
28.09.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Vladimír Bella, CSc.
významný odborník v odbore prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach prof. Ing. Martin Petruf, CSc.
LF TUKE
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Jozef Považan, CSc.
LF TUKE

členovia:
doc. Ing. Mariana Kuffová, PhD.
Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.3.2017