Ing. Ivan Koblen, CSc.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Ivan Koblen, CSc.
Dopravný úrad, odbor spôsobilosti lietadiel, Bratislava
Názov habilitačnej prednášky:
Manažment životného cyklu leteckej techniky
Názov habilitačnej práce:
Vybrané požiadavky, aspekty a výzvy v rámci systému riadenia kvality vo výrobných organizáciách leteckého priemyslu
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
doprava
Miesto konania:
Zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, Košice
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25. 2. 2021 o 8:00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Ivana Koblena, CSc. zamestnanca Dopravného úradu, na tému „Manažment životného cyklu leteckej techniky“ a následne na zasadnutí VR LF TUKE o 13:00 hod. obhajoba habilitačnej práce s názvom „Vybrané požiadavky, aspekty a výzvy v rámci systému riadenia kvality vo výrobných organizáciách leteckého priemyslu“. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos zabezpečený v posluchárni L1, na LF TUKE, Rampová 7, Košice.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
16.9.2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra leteckej dopravy prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Katedra leteckej technickej prípravy doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Praha
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr.h.c. prof.Ing.Miroslav Kelemen,DrSc., MBA,LL.M
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Katedra letovej prípravy

Členovia:
doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

doc. Ing. Radovan Soušek, PhD.
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01. 03. 2021