Ing. Darina Matisková, PhD., MBA

Display portlet menu

Ing. Darina Matisková, PhD., MBA

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Darina Matisková, PhD., MBA
Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky FVT TUKE so sídlom v Prešove
Názov habilitačnej prednášky:
Technológie zvyšovania bezpečnosti leteckej dopravy
Názov habilitačnej práce:
Vybrané metódy zdokonaľovania a skvalitňovania výrobných procesov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
doprava
Miesto konania:
Sieň Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, Košice
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.9.2021 o 8:00 hod. sa v Sieni Vedeckej rady LF TUKE, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Dariny Matiskovej, PhD., MBA pracovníčky katedry priemyselného inžinierstva a informatiky FVT TUKE so sídlom v Prešove, na tému „Technológie zvyšovania bezpečnosti leteckej dopravy“ a následne obhajoba habilitačnej práce s názvom „Vybrané metódy zdokonaľovania a skvalitňovania výrobných procesov“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
3.2.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
doc. Ing. Karol Semrád, PhD.
KLI, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie) prof. Ing. Aleš Slíva, PhD.
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava doc. Ing. Juraj Hub, PhD.
Katedra leteckej techniky, Univerzita obrany, Brno
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
KMLP, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline

pplk. doc. Ing. Zbyněk Studený, Ph.D.
Katedra strojírenství, Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany v Brně
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 01.10.2021