Ing. Alica Tobisová, PhD., Ing.Paed-IGIP

Display portlet menu

Ing. Alica Tobisová, PhD., Ing.Paed-IGIP

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Alica Tobisová, PhD., Ing.Paed-IGIP
Katedra letovej prípravy, Letecká fakulta TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Súčasnosť a výzvy ekonomiky leteckého podniku
Názov habilitačnej práce:
Využitie moderných metód pri financovaní investičných aktivít letísk
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
doprava
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 8.6.2023 o 9:00 hod. sa v Sieni Vedeckej rady LF TUKE, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Alice Tobisovej, PhD., ING. PAED. IGIP odbornej asistentky Katedry letovej prípravy, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach, na tému „Súčasnosť a výzvy ekonomiky leteckého podniku“ a následne obhajoba habilitačnej práce s názvom „Využitie moderných metód pri financovaní investičných aktivít letísk“.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Oznam bol zverejnený v Korzári dňa 23.5.2023
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
17. 1. 2023 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Marek Vochozka,Ph.D., MBA, dr.h.c.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., Ing. Paed.IGIP
Katedra leteckého inžinierstva, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Ladislav Főző, PhD., Ing. Paed.IGIP
Katedra leteckého inžinierstva, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Členovia:
doc. Ing. Ján Balint, CSc.
odborník z praxe

doc. Ing. Ivan Koblen, CSc.
Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Ministerstvo dopravy SR
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 15.06.2023