doc. Ing. Oksana Velgosová, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Oksana Velgosová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Oksana Velgosová, PhD.
Ústav materiálov a kvality produkcie, FMMR TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Cesta k pokrokovej technológii tvorby nových nanomateriálov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
materiály
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, doc. Ing. Karel Saksl, DrSc., v zmysle § 5 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko­-pedagogických titulov a umelecko­-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 30. januára 2024 o 11.00 h sa uskutoční v miestnosti A - 404, Letná 1/9, A – blok, 4. poschodie inauguračná prednáška doc. Ing. Oksany Velgosovej, PhD., docentky na Ústave materiálov a inžinierstva kvality FMMR TUKE, na tému „Cesta k pokrokovej technológii tvorby nových nanomateriálov“.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
denník Korzár – dňa 15.01.2024
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
24.08.2023 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně, Česká republika (zahraničný odborník, profesor pôsobiaci v odbore habilitačného konania a inauguračného konania materiály) prof. Ing. Alena Pietriková, CSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE (pôsobí vo funkcii profesorky na Katedre technológií v elektronike, pracuje v odbore habilitačného konania a inauguračného konania materiály) prof. Ing. Peter Jurči, PhD.
Slovenská technická univerzita, MTF, so sídlom v Trnave (profesor pôsobiaci v odbore habilitačného konania a inauguračného konania materiály)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
Ústav materiálov a inžinierstva kvality FMMR TUKE (zamestnanec VŠ na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí vo funkcii profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania materiály)

členovia:
doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.
Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., Košice (riaditeľ, vedúci vedecký pracovník na ÚMV SAV v.v.i., pôsobí v odbore habilitačného konania a inauguračného konania materiály)

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice (profesor pôsobiaci v odbore habilitačného konania a inauguračného konania materiály)

prof. Ing. Daniela Plachá, PhD.
Vysoká škola banská TU Ostrava, Centrum nanotechnológií, Česká republika (profesorka pôsobiaca v odbore habilitačného konania a inauguračného konania materiály)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMMR TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania