doc. Ing. Miroslav Rimár, CSc.

Display portlet menu

FMMR inauguračné konania

doc. Ing. Miroslav Rimár, CSc.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Miroslav Rimár, CSc.
Katedra procesnej techniky FVT TUKE so sídlom v Prešove
Názov inauguračnej prednášky:
Energetická efektívnosť, ekologické aspekty a optimalizácia spaľovacích procesov
Študijný odbor:
5.2.29 energetika
Miesto konania:
 
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Dekanka Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach oznamuje, že na verejnom zasadnutí Vedeckej rady Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach sa dňa 1.7.2015 o 14:00 hod uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Miroslava Rimára, CSc. na tému: „Energetická efektívnosť, ekologické aspekty a optimalizácia spaľovacích procesov“, zamestnanca Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
24.10.2014 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Peter Horbaj, CSc.
SjF TU, Košice prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
SjF ŽU, Žilina prof. Ladislav Lazič
University of Zagreb, Croatia
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Augustín Varga, CSc.
HF TU, Košice

členovia:
prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.
SjF ŽU, Žilina
prof. dr. hab.inž. Joachim Koziol
Universita Zielona Góra, Poľsko
prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc.
EKOL, s.r.o., Brno

náhradník:
prof. Ing. Vladimír Hlavňa, CSc.
SjF ŽU, Žilina
prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.
DF TU, Zvolen
Prehľad plnenia minimálnych kritérií HF TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
dňa 16.5.2016 vymenovaný za profesora prezidentom SR