doc. Ing. Mária Hagarová, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Mária Hagarová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Mária Hagarová, PhD.
Ústav materiálov a inžinierstva kvality, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Korózne procesy v tepelných energetických zariadeniach, ich príčina a dôsledky
Študijný odbor:
5.2.26 materiály
Miesto konania:
poslucháreň A-404, 4. poschodie, A-blok, Letná 9, Technická univerzita v Košiciach
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predsedníčka Vedeckej rady Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 4 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 05. 04. 2019 o 12.00 h sa uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Márie Hagarovej, PhD., docentky na Ústave materiálov a inžinierstva kvality FMMR TUKE, na tému: „Korózne procesy v tepelných energetických zariadeniach, ich príčina a dôsledky“ na Technickej univerzite, Letná 9, v posluchárni A-404, Košice.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
15.10.2018 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline prof. Ing. Pavel Novák, CSc.
Ústav kovových materiálov a korózneho inžinierstva, VŠCHT, Praha 6 - Dejvice, ČR
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Tibor Kvačkaj, CSc.
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Technická univerzita v Košiciach

členovia:
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

prof. Ing. Michal Besterci, DrSc.
Ústav materiálového výskumu SAV, Košice

prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Fakulta materiálovo-technologická, Vysoká škola bánska TU, Ostrava-Poruba, ČR
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMMR TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
dňa 14. 07. 2020 vymenovaná za profesorku prezidentkou SR