doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.
Ústav metalurgie, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Nové trendy vo výskume a v hodnotení surovín pre výrobu ferozliatin
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
hutníctvo
Miesto konania:
Dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach oznamuje, že dňa 1.6.2020 o 9.00 h sa na Technickej univerzite v Košiciach, poslucháreň P-25, Letná 9, blok B, uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Jaroslava Legemzu, PhD. zamestnanca Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie na tému: „Nové trendy vo výskume a v hodnotení surovín pre výrobu ferozliatin“.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
inzerát o konaní inauguračnej prednášky bol zverejnený v denníku Korzár dňa 16.5.2019 na 4. strane
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
14.10.2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Dr.h.c. prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc.
ÚG SAV, Košice (vedecky pôsobí na SAV) prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, FMT, ČR, (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora) doc. Dr. Ing. Milan Škrobian, CSc.
INOVAL, detašované pracovisko ÚMMaMS SAV, Žiar nad Hronom (významný domáci odborník)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predsedníčka:
prof. Ing. Mária Fröhlichová, CSc.
 
FMMR TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor hutníctvo)
členovia:
prof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, FMT, Ostrava - Poruba, ČR (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)

prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.
Ústav geotechniky SAV, Košice (vedecky pôsobí na SAV)

Ing. Dušan Ivanišin, PhD.
U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Vysoké pece, Košice (významný domáci odborník)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMMR TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 18.11.2020 vymenovaný za profesora prezidentkou SR