doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.

Display portlet menu

doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.
Ústav recyklačných technológií, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Vznik odpadov pri žiarovom zinkovaní a možnosti ich spracovania
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
environmentálne inžinierstvo
Miesto konania:
poslucháreň A-327, Letná 9, Technická univerzita v Košiciach
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Dekanka a zároveň predsedníčka Vedeckej rady Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach oznamuje, že dňa 13. 02. 2020 o 9.00 h sa na Technickej univerzite, Letná 9, v posluchárni A-327 uskutoční verejná inauguračná prednáška zamestnankyne Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie doc. Ing. Jarmily Trpčevskej, CSc. na tému: „Vznik odpadov pri žiarovom zinkovaní a možnosti ich spracovania“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
8.10.2018 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Badida, CSc.
Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.
Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Technická univerzita v Košiciach

členovia:
prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.
Ústav geotechniky SAV, Košice

prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Fakulta materiálovo-technologická, Vysoká škola bánska TU, Ostrava - Poruba, ČR

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
SjF STU, Bratislava (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)

náhradníčka pre komisiu:
prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.
FEE, Technická univerzita vo Zvolene (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMMR TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
dňa 18.11.2020 vymenovaná za profesorku prezidentkou SR