doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.
Ústav materiálov a inžinierstva kvality, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Vplyv podmienok spracovania Al zliatiny pripravenej PM na pórovitosť
Študijný odbor:
5.2.26 materiály
Miesto konania:
 
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
11.9.2017 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
 
členovia:
 
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMMR TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
Dátum skončenia vymenúvacieho konania 26.10.2017, rozhodnutím VR FMMR z dôvodu nedostatočného plnenia kritéria v zmysle §76 ods. 7 písm. b) Zákona č. 131/2002 Z. z., Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - „ovplyvnenie vývinu daného študijného odboru vytvorením vedeckej školy alebo umeleckej školy alebo originálnej všeobecne uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na publikované vedecké práce, objavy, vynálezy alebo umeleckú tvorbu uchádzača“.