Mgr. Maroš Halama, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Mgr. Maroš Halama, PhD.
Ústav materiálov a inžinierstva kvality FMMR TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Interdisciplinárny prístup v inováciách koróznych techník
Názov habilitačnej práce:
Inovatívne prístupy pri aplikácii koróznych techník
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
materiály
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
20.8.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Slovenská technická univerzita, FCHPT, Bratislava prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Žilinská univerzita, Žilina doc. Ing. Jan Stoulil, PhD.
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, ČR
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

Člen:
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Člen:
doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.
Ústav materiálového výskumu SAV, Košice
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia: