Ing. Zita Takáčová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Zita Takáčová, PhD.
Ústav recyklačných technológií, FMMR TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Súčasné trendy v recyklácii použitých lítiových batérií a akumulátorov
Názov habilitačnej práce:
Recyklácia kovonosných zložiek z použitých prenosných lítiových batérií a akumulátorov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
hutníctvo
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, doc. Ing. Karel Saksl, DrSc., v zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 11.10.2023 o 09.00 h. sa uskutoční v miestnosti č. A9-327(IRA), 3. poschodie, Letná 1/9, TUKE, habilitačná prednáška Ing. Zity Takáčovej, PhD., odbornej asistentky na Ústave recyklačných technológií FMMR TUKE, na tému: „Súčasné trendy v recyklácii použitých lítiových batérií a akumulátorov“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom: „Recyklácia kovonosných zložiek z použitých prenosných lítiových batérií a akumulátorov“.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
denník KORZÁR dňa 21.09.2023
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
15.02.2023 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.
Ústav metalurgie, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TUKE, Košice Ing. Radovan Bureš, CSc.
Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i. Košice Ing. Alena Luptáková, PhD.
Ústav geotechniky SAV, v.v.i. Košice
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD.
Ústav recyklačných technológií, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TUKE (zamestnankyňa VŠ na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

Člen:
prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.
Ústav geotechniky SAV, v.v.i. Košice

Člen:
doc. Ing. Silvie Brožová, PhD.
Vysoká škola banská TU Ostrava, ČR
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 15.10.2023