Ing. Peter Demeter, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Peter Demeter, PhD.
Ústav metalurgie FMMR TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Numerické simulácie prúdenia v metalurgických procesoch
Názov habilitačnej práce:
Numerické simulácie prúdenia v metalurgických procesoch
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
hutníctvo
Miesto konania:
Dňa 9.9.2021 o 9:00 h formou videokonferencie v miestnosti A-404 na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE, A-Blok, 4.poschodie, Letná 1/9, Košice
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predsedníčka Vedeckej rady Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., v zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 9.septembra 2021 o 09:00 h sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie v posluchárni A-404, 4. poschodie, Letná 1/9, TUKE, habilitačná prednáška Ing. Petra Demetera, PhD., odborného asistenta na Ústave metalurgie, FMMR TUKE, na tému: „Numerické simulácie prúdenia v metalurgických procesoch“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom: „Numerické simulácie prúdenia v metalurgických procesoch“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
16.03.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Marcela Pokusová, CSc.
Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta, Bratislava doc. Ing. Ladislav Socha, PhD.
Vysoká škola technická a ekonomická, České Budějovice, ČR Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.
ŽP Vedecko-výskumné centrum, s.r.o., Podbrezová
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.
FMMR TUKE ( zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

členovia:
doc. Ing. Markéta Tkadlečková, PhD.
Vysoká škola bánska TU, FMT, Ostrava-Poruba, ČR

doc. Ing. Karel Gryc, PhD.
Vysoká škola technická a ekonomická, České Budějovice, ČR
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.09.2021