Ing. Peter Demeter, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Peter Demeter, PhD.
Ústav metalurgie FMMR TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Numerické simulácie prúdenia v metalurgických procesoch
Názov habilitačnej práce:
Numerické simulácie prúdenia v metalurgických procesoch
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
hutníctvo
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
16.03.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Marcela Pokusová, CSc.
Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta, Bratislava doc. Ing. Ladislav Socha, PhD.
Vysoká škola technická a ekonomická, České Budějovice, ČR Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.
ŽP Vedecko-výskumné centrum, s.r.o., Podbrezová
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.
FMMR TUKE ( zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

členovia:
doc. Ing. Markéta Tkadlečková, PhD.
Vysoká škola bánska TU, FMT, Ostrava-Poruba, ČR

doc. Ing. Karel Gryc, PhD.
Vysoká škola technická a ekonomická, České Budějovice, ČR
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia: