Ing. Pavol Liptai, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Pavol Liptai, PhD.
Ústav recyklačných technológií FMMR TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Úloha a postavenie Ústavu recyklačných technológií FMMR TUKE v problematike triediacich procesov na princípe vírivých prúdov
Názov habilitačnej práce:
Triediace procesy a zariadenia na princípe vírivých prúdov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
environmentálne inžinierstvo
Miesto konania:
Dňa 06.11.2020 o 10.00 hod. Vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia v súvislosti s pandémiou a zákazom zhromažďovania, sa habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti v posluchárni A404, hlavná budova TUKE, blok A, 4. poschodie.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach a zároveň predsedníčka Vedeckej rady fakulty oznamuje, že dňa 06.11.2020 o 10.00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Pavla Liptaia, PhD., pracovníka FMMR TUKE na tému: „Úloha a postavenie Ústavu recyklačných technológií FMMR TUKE v problematike triediacich procesov na princípe vírivých prúdov“ a obhajoba habilitačnej práce: „Triediace procesy a zariadenia na princípe vírivých prúdov“. Vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia v súvislosti s pandémiou a zákazom zhromažďovania, sa habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos verejných častí habilitačných prednášok a obhajob habilitačných prác zabezpečený v posluchárni A404, hlavná budova TUKE, blok A, 4. poschodie.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
26. 02. 2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.
Strojnícka fakulta TU, Košice (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje) doc. Mgr. Miroslav Němec, PhD.
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky doc. Ing. Emília Hroncová, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
FMMR TU, Košice (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

členovia:
prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.
Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

prof. Ing. Danica Fazekašová, CSc.
Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita, Prešov

náhradník:
doc. Mgr. Miroslav Němec, PhD.
Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01. 12. 2020