Ing. Martina Laubertová, PhD. rod. Popovičová

Display portlet menu

Ing. Martina Laubertová, PhD. rod. Popovičová

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Martina Laubertová, PhD. rod. Popovičová
Ústav recyklačných technológií FMMR TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Zhodnocovanie vyradených mobilných telefónov
Názov habilitačnej práce:
Nakladanie s odpadmi z elektrických a elektronických zariadení
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
environmentálne inžinierstvo
Miesto konania:
Dňa 06.11.2020 o 9.00 hod. Vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia v súvislosti s pandémiou a zákazom zhromažďovania, sa habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti v posluchárni A404, hlavná budova TUKE, blok A, 4. poschodie.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach a zároveň predsedníčka Vedeckej rady fakulty oznamuje, že dňa 06.11.2020 o 9.00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Martiny Laubertovej, PhD., pracovníčky Ústavu recyklačných technológií FMMR TUKE na tému: „Zhodnocovanie vyradených mobilných telefónov“ a obhajoba habilitačnej práce: „Nakladanie s odpadmi z elektrických a elektronických zariadení“. Vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia v súvislosti s pandémiou a zákazom zhromažďovania, sa habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos verejných častí habilitačných prednášok a obhajob habilitačných prác zabezpečený v posluchárni A404, hlavná budova TUKE, blok A, 4. poschodie.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
26. 02. 2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD.
Stavebná fakulta, TU, Košice (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje) prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.
Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene prof. Ing. Danica Fazekašová, CSc.
Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
FMMR TU, Košice (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

členovia:
prof. Ing. Marián Schwarz, CSc.
Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

doc. Ing. Emília Hroncová, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

náhradník:
doc. Mgr. Miroslav Němec, PhD.
Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 01. 12. 2020