Ing. Bc. Martina Hrubovčáková, PhD.

Display portlet menu

Ing. Bc. Martina Hrubovčáková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Bc. Martina Hrubovčáková, PhD.
Ústav metalurgie, FMMR TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Inovatívny prístup zvyšovania kvality odliatkov v zlievarenstve
Názov habilitačnej práce:
Zvýšenie kvality liatinových odliatkov pomocou aditív
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
hutníctvo
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
15.08.2023 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
 
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
Habilitačné konanie ukončené na vlastnú žiadosť. Žiadosť doručená dňa 16.01.2024.