doc. Ing. Peter Monka, PhD., Ing.-Paed. IGIP

Display portlet menu

FVT inauguračné konania

doc. Ing. Peter Monka, PhD., Ing.-Paed. IGIP

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Peter MONKA, PhD., Ing.-Paed. IGIP
Katedra výrobných technológií FVT TUKE so sídlom v Prešove
Názov inauguračnej prednášky:
„Rozvojové trendy v technologickej príprave výroby“
Študijný odbor:
5.2.51 výrobné technológie
Miesto konania:
Aula FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1, 080 01 Prešov
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove oznamuje, že dňa 11. mája 2015 o 11:00 hod. sa uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Petra Monku, PhD.,Ing.-Paed.IGIP. pracovníka Katedry výrobných technológií FVT TUKE so sídlom v Prešove v študijnom odbore 5.2.51. výrobné technológie na tému „Rozvojové trendy v technologickej príprave výroby“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
02.02.2015 Žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
Meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Dr. Ing. Josef BRYCHTA
Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava, ČR prof. Ing. Emil SPIŠÁK, CSc.
SjF TUKE prof.Ing.Andrej CZÁN, PhD.
SjF ŽU v Žiline
Členovia inauguračnej komisie:
Názov vysokej školy, kde pôsobí vo funkcii profesora
 
predseda:
prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
FVT TUKE so sídlom v Prešove

členovia:
prof.dr.hab.inž.Stanislaw ADAMCZAK, dr.h.c.
Politechnika Swietokrzyska Kielce, Poľsko

prof. Dr. Ing. Jozef PETERKA
MTF STUBA so sídlom v Trnave

prof. Ing. Jozef PILC, CSc.
SjF ŽU v Žiline

náhradník:
Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír KROČKO, CSc.
Technická fakulta SPU Nitra
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FVT TUKE so sídlom v Prešove pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
dňa 16.5.2016 vymenovaný za profesora prezidentom SR