FVT inauguračné konania

doc. Ing. Pavol Božek, CSc.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Pavol BOŽEK, CSc.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky MTF STU so sídlom v Trnave
Názov inauguračnej prednášky:
Inerciálny navigačný systém v robotike
Študijný odbor:
5.2.50. výrobná technika
Miesto konania:
Aula FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1, 080 01 Prešov
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove oznamuje, že dňa 11. mája 2015 o 9:00 hod. sa uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Pavla Božeka, CSc. pracovníka Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky MTF STU so sídlom v Trnave v študijnom odbore 5.2.50. výrobná technikana tému: „Inerciálny navigačný systém v robotike“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
28.01.2015
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof.Ing.Dagmar JANÁČOVÁ, CSc.
Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíne, ČR prof.Ing.Peter DEMEČ, CSc.
SjF TUKE prof.Ing.Jozef PILC, CSc.
SjF ŽU v Žiline
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
predseda: prof.Ing.Slavko PAVLENKO, CSc. FVT TUKE so sídlom v Prešove

členovia:
prof.dr.hab.inž.Stanislaw ADAMCZAK, dr.h.c.
Politechnika Swietokrzyska Kielce, Poľsko

prof.Ing.Juraj SPALEK, PhD.
EF ŽU v Žiline

Dr.h.c.prof.Ing.Vladimír KROČKO, CSc.
Technická fakulta SPU Nitra

náhradníci:
prof.Dr.Ing.František HOLEŠOVSKÝ
FVTaM UJEP Ústí n/Labem, ČR
prof.Ing.Ján PAŠKO, CSc.
FVT TUKE so sídlom v Prešove
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FVT TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
dňa 16.5.2016 vymenovaný za profesora prezidentom SR