RNDr. Tibor Krenický, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
RNDr. Tibor Krenický, PhD.
Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov FVT TUKE so sídlom v Prešove
Názov habilitačnej prednášky:
Monitoring prevádzky technických systémov na báze virtuálnej inštrumentácie
Názov habilitačnej práce:
Modulárne systémy pre online monitoring vybraných parametrov priemyselných zariadení a procesov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
priemyselné inžinierstvo
Miesto konania:
FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1, 080 01 Prešov, 24.05.2021 o 10:30 hod.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady FVT TUKE so sídlom v Prešove, Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 24.05.2021 o 10:30 hod. sa uskutoční na FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1 080 01 Prešov, habilitačná prednáška na tému: „Monitoring prevádzky technických systémov na báze virtuálnej inštrumentácie“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Modulárne systémy pre online monitoring vybraných parametrov priemyselných zariadení a procesovRNDr. Tibora Krenického, PhD., pracovníka Katedry navrhovania a monitorovania technických systémov FVT TUKE so sídlom v Prešove. Habilitačná prednáška sa vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
01.03.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Fakulta techniky - TUZVO prof. Ing. Marek Sadílek, PhD.
Strojnícka fakulta - VŠB TU Ostrava doc. Ing. Kamil Židek, PhD.
Fakulta výrobných technológií - TUKE
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Jozef Jurko, PhD.
Fakulta výrobných technológií - TUKE

Členovia:
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
Fakulta aplikované informatiky - UTB Zlín

Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave

Náhradník:
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
Strojnícka fakulta - ŽU v Žiline
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01.06.2021