Ing. Vladimír Simkulet, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Vladimír Simkulet, PhD.
Katedra automobilových a výrobných technológií FVT TUKE so sídlom v Prešove
Názov habilitačnej prednášky:
Možnosti vyhodnocovania obrazovej analýzy a eliminácie artefaktov vznikajúcich pri príprave vzoriek
Názov habilitačnej práce:
Verifikačné analýzy a štúdium vybraných mechanických vlastnosti materiálu pripraveného technológiou laserového spekania kovu
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
výrobné technológie
Miesto konania:
Aula FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1 Prešov
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove oznamuje, že dňa 30.09.2019 o 1100 hod. sa uskutoční v aule FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1 (prízemie) habilitačná prednáška Ing. Vladimíra Simkuleta, PhD. pracovníka Katedry automobilových a výrobných technológií FVT TUKE so sídlom v Prešove na tému: „Možnosti vyhodnocovania obrazovej analýzy a eliminácie artefaktov vznikajúcich pri príprave vzoriek“. Následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce na tému „Verifikačné analýzy a štúdium vybraných mechanických vlastnosti materiálu pripraveného technológiou laserového spekania kovu“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
06.05.2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. RNDr. Jaroslav BRIANČIN, CSc.
Ústav geotechniky SAV prof. Ing. Robert ČEP, Ph.D.
Fakulta strojní VŠB TU Ostrava prof. Ing. Ľudovít PARILÁK, CSc.
ŽP VVC, s.r.o. Podbrezová
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Dr. Ing. Jozef PETERKA
MTF Trnava STU Bratislava

Členovia:
Dr. h. c. prof. Ing. Jozef ZAJAC, CSc.
FVT TUKE so sídlom v Prešove

prof. Ing. Augustín SLÁDEK, CSc.
SjF ŽU v Žiline

Ing. Peter BETÁK, PhD.
M-TECH partner, s.r.o. Prešov

Náhradníci:
prof. Dr. Ing. Ivan KURIC
SjF ŽU v Žiline

prof. Ing. Ján PAŠKO, CSc.
FVT TUKE so sídlom v Prešove
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15. 10. 2019