Ing. Radoslav Kreheľ, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Radoslav Kreheľ, PhD.
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií, FVT TUKE so sídlom v Prešove
Názov habilitačnej prednášky:
Využitie komunikačnej previazanosti optoelektronických systémov a mikrokontroléra ATmega v priemyselnej prevádzke
Názov habilitačnej práce:
Kontinuálne bezkontaktné meranie priemeru obrobku a rozmerového opotrebenia rezného nástroja
Študijný odbor:
2305 výrobné technológie
Miesto konania:
Aula FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1 Prešov
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
10.01.2017 - žiadosť, prerušenie habilitačného konania od 06.11.2017 - 05.04.2018
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
 
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia: