FVT habilitačné konania

Ing. Radoslav Kreheľ, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Radoslav Kreheľ, PhD.
TU Košice, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Názov habilitačnej prednášky:
Inovatívna koncepcia uplatnenia vybraných meracích metód v konkrétnych aplikáciách vo výrobnom procese
Názov habilitačnej práce:
Vývoj metód umožňujúcich kontinuálne bezkontaktné meranie priemeru obrobku a rozmerového opotrebenia rezného nástroja
Študijný odbor:
5.2.51. výrobné technológie
Miesto konania:
Aula FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1 Prešov
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
29.05.2015 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
Vladimír VAŠEK, prof. Ing., CSc.
FAI Univerzita T. Bati ve Zlíně, Česká republika

Vladimír KROČKO, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.
TF SPU v Nitre

Ján PITEĽ, doc. Ing., PhD.
FVT TUKE so sídlom v Prešove
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Ján PAŠKO, prof. Ing., CSc.
FVT TUKE so sídlom v Prešove

Členovia:
Dagmar JANÁČOVÁ, prof. Ing., CSc.
FAI Univerzita T. Bati ve Zlíně, Česká republika

Pavol BOŽEK, doc. Ing., CSc.
MTF STUBA so sídlom v Trnave

Náhradníci: Jozef PETERKA, prof. Dr. Ing.
MTF STUBA so sídlom v Trnave

František HOLEŠOVSKÝ, prof. Dr. Ing.
FVTM UJEP Ústi nad Labem, Česká republika
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
 
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
 
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
 
Dátum a dôvod skončenia:
Na žiadosť uchádzača bolo habilitačne konanie zastavené dňom 24.2.2016.