Ing. Marcel Fedák, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Marcel Fedák, PhD.
Katedra procesnej techniky FVT TUKE so sídlom v Prešove
Názov habilitačnej prednášky:
Zvyšovanie účinnosti procesov transformácie termosolárnej energie
Názov habilitačnej práce:
Modelovanie multivalentných systémov na báze obnoviteľných zdrojov pracujúcich v režime ohrevu a chladenia s využitím materiálov s fázovou premenou
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
procesná technika
Miesto konania:
FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1, 080 01 Prešov, 24.05.2021 o 9:00 hod.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady FVT TUKE so sídlom v Prešove, Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 24.05.2021 o 9:00 hod. sa uskutoční na FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1 080 01 Prešov, habilitačná prednáška na tému: „Zvyšovanie účinnosti procesov transformácie termosolárnej energie“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Modelovanie multivalentných systémov na báze obnoviteľných zdrojov pracujúcich v režime ohrevu a chladenia s využitím materiálov s fázovou premenouIng. Marcela Fedáka, PhD., pracovníka Katedry procesnej techniky FVT TUKE so sídlom v Prešove. Habilitačná prednáška sa vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
01.03.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. František Urban, CSc.
Strojnícka fakulta - STU v Bratislave doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Strojnícka fakulta - STU v Bratislave doc. Ing. Peter Oravec, CSc.
Fakulta výrobných technológií - TUKE
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
Strojnícka fakulta - ŽU v Žiline

Členovia:
prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.
Drevárska fakulta - TUZVO

prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.
Strojnícka fakulta - ŽU v Žiline

Náhradník:
prof. Ing. Augustín Varga, CSc.
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie - TUKE
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01.06.2021