Ing. Lucia Knapčíková, PhD. Ing. Paed. IGIP

Display portlet menu

Ing. Lucia Knapčíková, PhD. Ing. Paed. IGIP

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Lucia Knapčíková, PhD. Ing. Paed. IGIP
Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky, FVT TUKE so sídlom v Prešove
Názov habilitačnej prednášky:
Kompozitné materiály z odpadových surovín
Názov habilitačnej práce:
Skúmanie materiálov na báze recyklovaného polyvinyl butyralu
Študijný odbor:
2305 výrobné technológie
Miesto konania:
Aula FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1 Prešov
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove oznamuje, že dňa 27.11.2017 o 1030 hod. sa uskutoční v aule FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1 (prízemie) habilitačná prednáška Ing. Lucie Knapčíkovej, PhD., Ing. Paed IGIP pracovníčky Katedry priemyselného inžinierstva a informatiky FVT TUKE so sídlom v Prešove v študijnom odbore 2305 výrobné technológie na tému: „Kompozitné materiály z odpadových surovín“. Následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce na tému „Skúmanie materiálov na báze recyklovaného polyvinyl butyralu“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
19.12.2016, prerušenie habilitačného konania od 28.08.2017 - 08.10.2017
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
Prof. Ing. Petr Louda, CSc.
TU v Liberci, Fakulta strojní prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD., Ing.-Paed.IGIP
FVT, Technická univerzita v Košiciach doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.
Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Ján PAŠKO, CSc.
Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove

Členovia:
prof. Ing. Dagmar JANÁČOVÁ, CSc.
FAI Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Dr.h.c. prof. Ing. Pavol BOŽEK, CSc.
MTF Trnava STU Bratislava

Náhradníci:
prof. Dr. Ing. Jozef PETERKA
MTF Trnava STU Bratislava

prof. Dr. Ing. František HOLEŠOVSKÝ
Fakulta výrobních technológií a managementu, UJEP Ústi nad Labem
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 1.12.2017