Ing. Ladislav Novotný, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Ladislav Novotný, PhD.
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií FVT TUKE so sídlom v Prešove
Názov habilitačnej prednášky:
Tvorba imperfekcií pre simulácie zvárania metódou konečných prvkov
Názov habilitačnej práce:
Využitie metódy konečných prvkov pri simuláciách vybraných technologických procesov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
výrobné technológie
Miesto konania:
FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1, 080 01 Prešov, 22.03.2021 o 9:00 hod.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady FVT TUKE so sídlom v Prešove, Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 22.03.2021 o 9:00 hod. sa uskutoční na FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1 080 01 Prešov, habilitačná prednáška na tému: „Tvorba imperfekcií pre simulácie zvárania metódou konečných prvkov“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Využitie metódy konečných prvkov pri simuláciách vybraných technologických procesovIng. Ladislava Novotného, PhD., pracovníka Katedry počítačovej podpory výrobných technológií FVT TUKE so sídlom v Prešove. Habilitačná prednáška sa vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
23.09.2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
FVT TUKE so sídlom v Prešove Dr. h. c. prof. Ing. Milan Žmindák, PhD.
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.
Fakulta strojní ČVUT Praha
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
FVT TUKE so sídlom v Prešove

Členovia:
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
MTF STUBA Trnava

prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.
Fakulta strojní ČVUT Praha

Náhradník:
prof. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01.04.2021