Ing. Kamil Židek, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Kamil Židek, PhD.
Katedra matematiky, informatiky a kybernetiky, FVT TUKE so sídlom v Prešove
Názov habilitačnej prednášky:
Využitie MEMS snímačov a smart kamerových systémov v koncepcii Industry 4.0
Názov habilitačnej práce:
Vyhľadávanie a klasifikácia povrchových chýb strojárskych výrobkov pomocou kamerových systémov
Študijný odbor:
2645 priemyselné inžinierstvo
Miesto konania:
Aula FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1 Prešov
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove oznamuje, že dňa 28.11.2016 o 9 00 hod. sa uskutoční v aule FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1 (prízemie) habilitačná prednáška Ing. Kamila Žideka, PhD. pracovníka Katedry matematiky, informatiky a kybernetiky FVT TUKE so sídlom v Prešove v študijnom odbore 2645 priemyselné inžinierstvo na tému: „Využitie MEMS snímačov a smart kamerových systémov v koncepcii Industry 4.0“. Následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce na tému „Vyhľadávanie a klasifikácia povrchových chýb strojárskych výrobkov pomocou kamerových systémov“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
05.09.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Dagmar JANÁČOVÁ, CSc.
FAI, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně prof. Ing. Jozef KOVÁČ, CSc.
SjF, Technická univerzita v Košiciach doc. Mgr. Elena PIVARČIOVÁ, PhD.
FEaVT TU vo Zvolene
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Vladimír MODRÁK, CSc.
FVT TUKE v Prešove

Členovia:
prof. dr hab. inz. Stanisław LEGUTKO
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska, Poznań

prof. Ing. Pavol BOŽEK, CSc.
MTF STU so sídlom v Trnave

Náhradníci:
Ivan KURIC, prof. Dr. Ing.
SjF, Žilinská univerzita v Žiline

Vladimír VAŠEK, prof. Ing. CSc.
FAI Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.12.2016