Ing. Jozef Majerík, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Jozef Majerík, PhD.
Katedra strojárstva, Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Názov habilitačnej prednášky:
Technologický proces sústruženia a frézovania v CAD/CAM systéme CATIA V5
Názov habilitačnej práce:
Tvrdé a vysokorýchlostné frézovanie vysokopevných a oteruvzdorných ocelí.
Študijný odbor:
2305 výrobné technológie
Miesto konania:
Aula FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1 Prešov
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove oznamuje, že dňa 29.05.2017 o 13:00 hod. sa uskutoční v Aule FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1 (prízemie) habilitačná prednáška Ing. Jozefa Majeríka, PhD. pracovníka Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v študijnom odbore 2305 výrobné technológie na tému: „Technologický proces sústruženia a frézovania v CAD/CAM systéme CATIA V5“. Následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce na tému „Tvrdé a vysokorýchlostné frézovanie vysokopevných a oteruvzdorných ocelí“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
06.12.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Dr. Ing. Miroslav NESLUŠAN
Strojnícka fakulta ŽU v Žiline prof. Dr. Ing. František HOLEŠOVSKÝ
Fakulta výrobních technológií a managementu UJEP Ústí nad Labem prof. Ing. Peter Pavol MONKA, PhD.
Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Jozef ZAJAC, CSc.
Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
Členovia:
prof. Dr. Ing. Jozef PETERKA MTF Trnava STU Bratislava
doc. Ing. Róbert ČEP, Ph.D.
Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava
Náhradníci:
prof. Ing. Anton PANDA, PhD.
Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
prof. Ing. Andrej CZÁN, PhD.
Strojnícka fakulta ŽU v Žiline
doc. Ing. Milan EDL, Ph.D. Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.7.2017