Ing. Jozef Dobránsky, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Jozef Dobránsky, PhD.
Katedra prevádzky výrobných procesov, FVT TUKE so sídlom v Prešove
Názov habilitačnej prednášky:
Spracovanie polymérnych kompozitov vystužených LGF vláknami
Názov habilitačnej práce:
Štúdium úžitkových vlastností recyklovaných vláknitých polymérnych kompozitov.
Študijný odbor:
2305 výrobné technológie
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove oznamuje, že dňa 29.05.2017 o 11:00 hod. sa uskutoční v Aule FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1 (prízemie) habilitačná prednáška Ing. Jozefa Dobránskeho, PhD. pracovníka Katedry automobilových a výrobných technológií FVT TUKE so sídlom v Prešove v študijnom odbore 2305 výrobné technológie na tému: „Spracovanie polymérnych kompozitov vystužených LGF vláknami“. Následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce na tému „Štúdium úžitkových vlastností recyklovaných vláknitých polymérnych materiálov“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
02.11.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. František GREŠKOVIČ, CSc.
Strojnícka fakulta TUKE prof. Ing. Ernest GONDÁR, PhD.
Strojnícka fakulta STU Bratislava doc. Ing. David MAŇAS, Ph.D.
Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Emil SPIŠÁK, CSc.
Strojnícka fakulta TUKE

Členovia:
doc. Ing. Martin NOVÁK, Ph.D.
Fakulta výrobních technológií a managementu, UJEP Ústi nad Labem

Ing. Dušan MANDUĽÁK, PhD.
1.prešovská nástrojáreň, s.r.o., Ľubochnianska 2407/2, Prešov

Náhradníci:
prof. Dr. Ing. Jozef PETERKA
MTF Trnava STU Bratislava

prof. Dr. Ing. František HOLEŠOVSKÝ
Fakulta výrobních technológií a managementu, UJEP Ústi nad Labem
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.7.2017