Ing. Ján Duplák, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Ján Duplák, PhD.
Katedra automobilových a výrobných technológií FVT TUKE so sídlom v Prešove
Názov habilitačnej prednášky:
Technológia frézovania a jej význam vo výrobnom procese
Názov habilitačnej práce:
Komplexný výskum majoritných aspektov vysokoposuvového frézovania vybraných technických materiálov a celkový dopad na kľúčové ekonomické ukazovatele výroby
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
výrobné technológie
Miesto konania:
Aula FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1 Prešov, 24.02.2020 o 10:30 h
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove oznamuje, že dňa 24.02.2020 o 10:30 hod. sa uskutoční v aule FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1 (prízemie) habilitačná prednáška Ing. Jána Dupláka, PhD. pracovníka Katedry automobilových a výrobných technológií FVT TUKE so sídlom v Prešove na tému: „Technológia frézovania a jej význam vo výrobnom procese“. Následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce na tému „Komplexný výskum majoritných aspektov vysokoposuvového frézovania vybraných technických materiálov a celkový dopad na kľúčové ekonomické ukazovatele výroby“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
19.09.2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Ildikó MAŇKOVÁ, CSc.
Strojnícka fakulta TUKE
  prof. Dr. Ing. Jozef PETERKA
MTF STU Bratislava so sídlom v Trnave
  prof. Ing. Jozef PILC, CSc.
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Ján SLOTA, PhD.
Strojnícka fakulta TUKE

Členovia:
prof. Ing. Robert ČEP, Ph.D.
Fakulta strojní, Vysoká škola bánska – TU Ostrava

prof. Ing. Andrej CZÁN, PhD.
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Náhradník:
prof. Dr. Ing. Ivan KURIC
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01. 03. 2020