Ing. Darina Dupláková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Darina Dupláková, PhD.
Katedra automobilových a výrobných technológií FVT TUKE so sídlom v Prešove
Názov habilitačnej prednášky:
Ergonomické riziká v kontexte digitálneho podniku
Názov habilitačnej práce:
Problematika osvetlenia pracovného prostredia digitálneho podniku v koncepcii Priemysel 4.0
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
priemyselné inžinierstvo
Miesto konania:
FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1, 080 01 Prešov, 29.11.2021 o 9:00 hod.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 29.11.2021 o 9:00 hod. sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie v Aule FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1, 080 01 Prešov, habilitačná prednáška na tému: „Ergonomické riziká v kontexte digitálneho podniku“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Problematika osvetlenia pracovného prostredia digitálneho podniku v koncepcii Priemysel 4.0Ing. Dariny Duplákovej, PhD., pracovníčky Katedry automobilových a výrobných technológií FVT TUKE so sídlom v Prešove.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
17.09.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Danica Fazekašová, CSc.
Fakulta manažmentu UNIPO prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.
Strojnícka fakulta TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje) doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
Fakulta strojní ZU v Plzni
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Jozef Jurko, PhD.
Fakulta výrobných technológií TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)

Členovia:
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
Fakulta aplikované informatiky UTB Zlín

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave

Náhradník:
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 01.12.2021