doc. RNDr. Jana Tóthová, PhD.

Display portlet menu

doc. RNDr. Jana Tóthová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. RNDr. Jana Tóthová, PhD.
Katedra fyziky FEI TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Reológia kondenzovaných látok: od polymérových systémov k materiálom v elektrotechnike
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
fyzikálne inžinierstvo
Miesto konania:
Dňa 04.06.2020 o 10:00 hod. sa uskutoční inauguračná prednáška doc. RNDr. Jany Tóthovej, PhD., pracovníčky Katedry fyziky FEI TUKE s názvom: Reológia kondenzovaných látok: od polymérových systémov k materiálom v elektrotechnike. Inauguračná prednáška sa vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos verejnej časti zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 9, Košice.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Denník SME dňa 19.05.2020
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
28.01.2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. RNDr. M. Reiffers, DrSc.
KFMT FHPV PU v Prešove (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora) prof. Ing. Július Cirák, CSc.
ÚJFI FEI STUBA (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora) prof. RNDr. Ján Ziman, CSc.
KF FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje inauguračné konanie, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
ÚFV PF UPJŠ v Košiciach (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)

členovia:
prof. Ing. Alena Pietriková, CSc.
KTE FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje inauguračné konanie, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)

prof. Dr. Ihor Studenyak
KAF Uzhhorod National University, Ukrajina (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)

doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc., akademik US Slovensko
ÚEF SAV v Košiciach (vedúci vedecký pracovník, medzinárodne významný odborník)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FEI TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 16.11.2021 vymenovaná za profesorku prezidentkou SR