FEI inauguračné konania

doc. RNDr. Ján Ziman, CSc.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. RNDr. Ján Ziman, CSc.
Názov inauguračnej prednášky:
Dynamika hranice medzi axiálnymi doménami vo valcovom feromagnetickom mikrodrôte.
Študijný odbor:
5.2.48 fyzikálne inžinierstvo
Miesto konania:
Dňa 15.06.2017 o 10:10 hod. sa v zasadacej miestnosti na Rektoráte TUKE , Letná 9, Košice, 1. posch. A blok, uskutoční inauguračná prednáška doc. RNDr. Jána Zimana, CSc., pracovníka Katedry fyziky FEI TUKE s názvom: Dynamika hranice medzi axiálnymi doménami vo valcovom feromagnetickom mikrodrôte.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Denník Pravda dňa 31.5.2017
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
22.2.2017 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
Meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
Oponenti:
Dr. Antal Lovas, Dr.Sc., honorary professor
Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Transportation Engineering and Vehicle Engineering, Maďarsko prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
UFV PF UPJŠ v Košiciach prof. Ing. Stanislav Slosarčík, CSc.
KTE FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje vymenúvacie konanie)
Členovia inauguračnej komisie:
Meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc.
KF FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje vymenúvacie konanie)

členovia:
prof. Studenyak Ihor Petrovych, Dr.Sc.
Uzhhorod National University, Ukrajina

prof. Ing. Július Cirák, CSc.
ÚJFI FEI STU v Bratislave

doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
UEF SAV v Košiciach
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FEI TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
dňa 4.12.2017 vymenovaný prezidentom SR za profesora