FEI inauguračné konania

doc. Ing. Pavol Galajda, CSc.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Pavol Galajda, CSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Názov inauguračnej prednášky:
Užívateľské elektronické systémy pre moderné komunikačné technológie
Študijný odbor:
5.2.15 telekomunikácie
Miesto konania:
dňa 20.10.2016 o 11:20 h. v sále Serenáda hotela Maraton, ul. Strojárenská 11A Košice
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
denník SME dňa 4.10.2016:
Predseda Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 4 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa dňa 20. októbra 2016 o 11:20 h. v sále Serenáda hotela Maraton, ul. Strojárenská 11A Košice uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Pavla Galajdu, CSc., pracovníka Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TUKE s názvom: Užívateľské elektronické systémy pre moderné komunikačné technológie.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
24.5.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida
Ústav rádioelektroniky Fakulta elektrotechniky a komunikačných technológií VUT Brno, Česká republika prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Ústav telekomunikácií Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave prof. Ing. Vladimír Wieser, CSc.
Katedra telekomunikácií a multimédií Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Jozef Juhár, CSc.
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje vymenúvacie konanie)

členovia:
prof. Ing. Boris Šimák, CSc.
Katedra telekomunikační techniky Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha, Česká republika

prof. Ing. Milan Dado, PhD.
Katedra telekomunikácií a multimédií Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline

prof. Ing. Gregor Rozinaj, CSc.
Ústav telekomunikácií Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FEI TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
dňa 18.5.2017 vymenovaný prezidentom SR za profesora