doc. Ing. Kristína Machová, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Kristína Machová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Kristína Machová, PhD.
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Vybrané metódy dolovania v online konverzačnom obsahu
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
hospodárska informatika
Miesto konania:
Dňa 10.06.2021 o 10:00 hod. sa uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Kristíny Machovej, PhD., pracovníčky Katedry kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE: Vybrané metódy dolovania v online konverzačnom obsahu. Inauguračná prednáška sa vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos verejnej časti inauguračnej prednášky zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 1/9, Košice.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Denník SME dňa 24.05.2021
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
12.2.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D.
Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky a managementu, UHK, ČR; odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor: manažérska informatika; oblasť vedy, techniky, v ktorom vedecky pôsobí: rozhodovacie procesy v inteligentných prostrediach prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
Kempelenov inštitút inteligentných technológií, Bratislava; medzinárodne významný odborník; oblasť vedy, techniky, v ktorom vedecky pôsobí: umelá inteligencia, šírenie a vyhľadávanie informácií v online priestore prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD
Ústav informatiky, PF UPJŠ v Košiciach; pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor: informatika; oblasť vedy, techniky, v ktorom vedecky pôsobí: formálna konceptová analýza a spracovanie prirodzeného jazyka
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
KKUI FEI TUKE; pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v odbore hospodárska informatika (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

členovia:
prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT Praha, ČR; odborník zo zahraničia; medzinárodne významný odborník; oblasť vedy, techniky, v ktorom vedecky pôsobí: dátová analýza a jej aplikácie

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
Katedra informatiky, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline; pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor: aplikovaná informatika; oblasť vedy, techniky, v ktorom vedecky pôsobí: data science (databázové technológie, získavanie znalostí z dát a spracovanie dát)

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
Katedra aplikovanej informatiky, FPV, UCM v Trnave; pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor: aplikovaná informatika; oblasť vedy, techniky, v ktorom vedecky pôsobí: strojové učenie
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FEI TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania