doc. Ing. Juraj Gazda, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Juraj Gazda, PhD.
Katedra počítačov a informatiky FEI TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Decentralizované moderné komunikačné siete s prvkami vybraných algoritmov umelej inteligencie
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
informatika
Miesto konania:
Dňa 16.09.2021 o 11:00 hod. sa uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Juraja Gazdu, PhD., pracovníka Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE s názvom: Decentralizované moderné komunikačné siete s prvkami vybraných algoritmov umelej inteligencie. Inauguračná prednáška sa vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos verejnej časti inauguračnej prednášky zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 1/9, Košice.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Denník SME dňa 30.8.2021
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
23.6.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
KPI FEI TUKE
pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v odbore informatika. Venuje sa oblasti softvérového inžinierstva, metódam a nástrojom pre zefektívnenie vývoja softvéru, porozumeniu softvéru a efektívnejšej realizácii zmien v softvéri. (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje inauguračné konanie) prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
ÚPAI FIIT STUBA
pôsobí na VŠ vo funkcii profesora; odborne a vedecky sa venuje počítačovým sieťam a systémom, počítačovým komunikáciám, strojovým jazykom, počítačovým sieťam, periférnym zariadeniam a vnoreným systémom prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
KI FRI UNIZA
pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor: aplikovaná informatika; oblasť vedy, techniky, v ktorom vedecky pôsobí: data science (databázové technológie, získavanie znalostí z dát a spracovanie dát)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
KPI FEI TUKE; pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v odbore informatika (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje inauguračné konanie)

členovia:
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
KIB FIT ČVUT v Praze, Česká republika
zahraničný odborník; pôsobí na VŠ vo funkcii profesora; významný odborník na IT bezpečnosť a zároveň súdny znalec v oblasti počítačovej bezpečnosti

prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
UIM FEI STUBA
pôsobí na VŠ vo funkcii profesora; výskum v oblasti formálne metódy v softvérovom inžinierstve; Petriho siete, modely súbežnosti, diskrétne udalostné systémy, modelom riadený vývoj, udalosťami riadené programovanie, mikroslužby, procesne riadený vývoj, biznis proces manažment, workflow manažment

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
ÚPAI FIIT STUBA
pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná informatika; výskum v odbore aplikovaná informatika
 
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FEI TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 13.07.2022 vymenovaný za profesora prezidentkou SR