doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
Katedra počítačov a informatiky FEI TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Metódy a prostriedky pre zlepšenie porozumenia softvéru
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
informatika
Miesto konania:
Dňa 04.06.2020 o 09:00 hod. sa uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Jaroslava Porubäna, PhD., pracovníka Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE s názvom: Metódy a prostriedky pre zlepšenie porozumenia softvéru. Inauguračná prednáška sa vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos verejnej časti zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 9, Košice.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Denník SME dňa 19.05.2020
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
17.02.2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora) prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
ÚISI FIIT STUBA (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora) prof. Ing. Ján Kollár, CSc.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje inauguračné konanie, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje inauguračné konanie, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)

členovia:
prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
KIVT FAV ZCU v Plzni, ČR (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
ÚPAI FIIT STUBA (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)

prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
UIM FEI STUBA (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FEI TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 18.11.2020 vymenovaný za profesora prezidentkou SR