RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.
Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Názov habilitačnej prednášky:
Tlakom indukované exotické stavy v hexaboridoch vzácnych zemín
Názov habilitačnej práce:
Tlakom indukované exotické stavy v hexaboridoch vzácnych zemín
Študijný odbor:
5.2.48 fyzikálne inžinierstvo
Miesto konania:
Dňa 23.03.2017 o 9:30 hod. sa na Katedre aplikovanej matematiky a informatiky SjF TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, v učebni č. dv. 253 uskutoční habilitačná prednáška RNDr. Slavomíra Gabániho, PhD., pracovníka Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach: Tlakom indukované exotické stavy v hexaboridoch vzácnych zemín a obhajoba habilitačnej práce: Tlakom indukované exotické stavy v hexaboridoch vzácnych zemín v študijnom odbore fyzikálne inžinierstvo.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník SME dňa 4.3.2017
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
23.9.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.
KFMT FHPV PU v Prešove doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
ÚMV SAV v Košiciach doc. RNDr. Ladislav Novák, CSc.
KF FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.
ÚFV PrF UPJŠ v Košiciach

Členovia:
doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
ÚEF SAV v Košiciach

doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc.
KF FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.4.2017