RNDr. Sergej Iľkovič PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
RNDr. Sergej Iľkovič PhD.
Katedra fyziky, matematiky a techniky, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
Názov habilitačnej prednášky:
Elektrické, tepelné a magnetické vlastnosti vybraných intermetalických zlúčenín na báze vzácnych zemín
Názov habilitačnej práce:
Elektrické, tepelné a magnetické vlastnosti vybraných intermetalických zlúčenín na báze vzácnych zemín
Študijný odbor:
5.2.48 fyzikálne inžinierstvo
Miesto konania:
Dňa 20.09.2018 o 11:45 hod. sa v zasadacej miestnosti na Rektoráte TUKE, Letná 9, Košice, 1. posch. A blok, uskutoční habilitačná prednáška RNDr. Sergeja Iľkoviča, PhD., pracovníka Katedry fyziky, matematiky a techniky FHPV PU v Prešove: Elektrické, tepelné a magnetické vlastnosti vybraných intermetalických zlúčenín na báze vzácnych zemín a obhajoba habilitačnej práce: Elektrické, tepelné a magnetické vlastnosti vybraných intermetalických zlúčenín na báze vzácnych zemín v študijnom odbore fyzikálne inžinierstvo.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník Pravda dňa 04.09.2018
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
21.05.2018 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.
Ústav geotechniky SAV v Košiciach prof. RNDr. Peter Bury, CSc.
KF EF ŽU Žilina doc. RNDr. Mária Kovaľaková, PhD.
KF FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. RNDr. Ján Ziman, CSc.
KF FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Július Cirák, CSc.
UJFI FEI STU v Bratislave

RNDr. Mária Zentková, CSc.
UEF SAV v Košiciach
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.10.2018