RNDr. Oľga Fričová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
RNDr. Oľga Fričová, PhD.
Katedra fyziky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Štúdium biodegradovateľných polymérov pomocou jadrovej magnetickej rezonancie v tuhej fáze
Názov habilitačnej práce:
Štúdium štruktúry a molekulovej pohyblivosti v polyméroch technikami jadrovej magnetickej rezonancie v tuhej fáze
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
fyzikálne inžinierstvo
Miesto konania:
Dňa 08.06.2021 o 13:00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška RNDr. Oľgy Fričovej, PhD., pracovníčky Katedry fyziky FEI TUKE: Štúdium biodegradovateľných polymérov pomocou jadrovej magnetickej rezonancie v tuhej fázeobhajoba habilitačnej práce: Štúdium štruktúry a molekulovej pohyblivosti v polyméroch technikami jadrovej magnetickej rezonancie v tuhej fáze. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa vykonajú v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos verejných častí zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 1/9, Košice.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník SME dňa 24.05.2021
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
12.02.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc.
KF FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie) doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD.
KF FEIT ŽU v Žiline doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
UCHV PF UPJŠ v Košiciach
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. RNDr. Ján Ziman, CSc.
KF FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Július Cirák, CSc.
UJFI FEI STU v Bratislave

doc. RNDr. Sergej Iľkovič, PhD.
KFMT FHPV PU v Prešove
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 15.06.2021