RNDr. Mária Kladivová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
RNDr. Mária Kladivová, PhD.
Katedra fyziky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Dynamika doménovej steny vo valcovom feromagnetickom vodiči s cirkulárnou anizotropiou
Názov habilitačnej práce:
Dynamika doménovej steny vo valcovom feromagnetickom vodiči s cirkulárnou anizotropiou
Študijný odbor:
5.2.48 fyzikálne inžinierstvo
Miesto konania:
Dňa 23.03.2017 o 8:00 hod. sa na Katedre aplikovanej matematiky a informatiky SjF TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, v učebni č. dv. 253 uskutoční habilitačná prednáška RNDr. Márie Kladivovej, PhD., pracovníčky Katedry fyziky FEI TUKE: Dynamika doménovej steny vo valcovom feromagnetickom vodiči s cirkulárnou anizotropiou a obhajoba habilitačnej práce: Dynamika doménovej steny vo valcovom feromagnetickom vodiči s cirkulárnou anizotropiou v študijnom odbore fyzikálne inžinierstvo.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník SME dňa 4.3.2017
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
21.9.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
ÚFV PrF UPJŠ v Košiciach prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
ÚOB KBM VŠBM v Košiciach doc. RNDr. Eva Komová, PhD.
KAS LF TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
ÚFV PrF UPJŠ v Košiciach

Členovia:
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
ÚJFI FEI STU v Bratislave

doc. RNDr. Ladislav Novák, CSc.
KF FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 1.4.2017