RNDr. Jozef Kravčák, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
RNDr. Jozef Kravčák, PhD.
Katedra fyziky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Vplyv štruktúry povrchu rýchlochladených feromagnetických materiálov na vybrané dynamické magnetizačné procesy
Názov habilitačnej práce:
Vplyv štruktúry povrchu rýchlochladených feromagnetických materiálov na vybrané dynamické magnetizačné procesy
Študijný odbor:
5.2.48 fyzikálne inžinierstvo
Miesto konania:
Dňa 21.03.2018 o 8:30 hod. sa v zasadacej miestnosti FBERG TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, uskutoční habilitačná prednáška RNDr. Jozefa Kravčáka, PhD., pracovníka Katedry fyziky FEI TUKE: Vplyv štruktúry povrchu rýchlochladených feromagnetických materiálov na vybrané dynamické magnetizačné procesy a obhajoba habilitačnej práce: Vplyv štruktúry povrchu rýchlochladených feromagnetických materiálov na vybrané dynamické magnetizačné procesy v študijnom odbore fyzikálne inžinierstvo.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník Pravda dňa 6.3.2018
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
14.9.2017 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan
KOVT SjF ŽU v Žiline doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.
UFV PF UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.
UEF SAV v Košiciach
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
VŠBM v Košiciach

Členovia:
prof. Ing. Július Cirák, CSc.
UJFI FEI STU v Bratislave

prof. RNDr. Ján Ziman, CSc.
KF FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.4.2018