RNDr. Ing. Jozef Onufer, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
RNDr. Ing. Jozef Onufer, PhD.
Katedra fyziky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Dynamika magnetizačných procesov v bistabilných mikrodrôtoch
Názov habilitačnej práce:
Dynamika magnetizačných procesov v bistabilných mikrodrôtoch
Študijný odbor:
5.2.48 fyzikálne inžinierstvo
Miesto konania:
Dňa 13.06.2019 o 9:30 hod. sa v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, uskutoční habilitačná prednáška RNDr. Ing. Jozefa Onufera, PhD., pracovníka Katedry fyziky FEI TUKE: Dynamika magnetizačných procesov v bistabilných mikrodrôtoch a obhajoba habilitačnej práce: Dynamika magnetizačných procesov v bistabilných mikrodrôtoch v študijnom odbore fyzikálne inžinierstvo.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník Pravda dňa 28.5.2019
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
14.2.2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
UFV PF UPJŠ Košice doc. RNDr. Ladislav Novák, CSc.
KF FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie) RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.
UEF SAV Košice
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
UFV PF UPJŠ Košice

Členovia:
prof. Ing. Alena Pietriková, CSc.
KTE FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

prof. Ing. Július Cirák, CSc.
UJFI FEI STUBA
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 24.6.2019