RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.

Display portlet menu

RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.
Katedra prírodných a humanitných vied FVT v Prešove TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Magneticky mäkké feromagnetiká na báze Fe-Ni
Názov habilitačnej práce:
Magneticky mäkké feromagnetiká na báze FE-Ni
Študijný odbor:
5.2.48 fyzikálne inžinierstvo
Miesto konania:
Dňa 13.06.2019 o 11:15 hod. sa v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, uskutoční habilitačná prednáška RNDr. Denisy Olekšákovej, PhD., pracovníčky Katedry prírodných a humanitných vied FVT v Prešove TUKE: Magneticky mäkké feromagnetiká na báze Fe-Ni a obhajoba habilitačnej práce: Magneticky mäkké feromagnetiká na báze FE-Ni v študijnom odbore fyzikálne inžinierstvo.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník Pravda dňa 28.5.2019
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
4.2.2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Miroslav Neslušan, Dr.
KOVT SjF ŽU v Žiline doc. RNDr. Mária Kladivová, PhD.
KF FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie) RNDr. Jozef Marcin, PhD.
UEF SAV Košice
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. RNDr. Ján Ziman, Csc.
KF FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Július Cirák, CSc.
UJFI FEI STU v Bratislave

doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
UEF SAV Košice
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 24.6.2019