Ing. Zsolt Čonka, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Zsolt Čonka, PhD.
Katedra elektroenergetiky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Využitie systémov WAMS v riadení elektrizačných sústav
Názov habilitačnej práce:
Využitie technológie WAMS v riadení elektrizačných sústav
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
elektroenergetika
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje: Dňa 15.06.2022 o 15:00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Zsolta Čonku, PhD., pracovníka Katedry elektroenergetiky FEI TUKE: Využitie systémov WAMS v riadení elektrizačných sústav a obhajoba habilitačnej práce: Využitie technológie WAMS v riadení elektrizačných sústav. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa vykonajú v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos verejných častí habilitačných prednášok a obhajob habilitačných prác zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 1/9, Košice.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
denník SME dňa 31.05.2022
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
14.2.2022 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
KEEP FEIT ŽU v Žiline prof. Ing. Anton Beláň, PhD.
UEAE FEI STU v Bratislave prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
KEE FEI VŠB TU Ostrava, Česká republika
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
KEE FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
KEE FEI VŠB TU Ostrava, Česká republika

prof. Ing. Petr Toman, Ph.D.
ÚEE FEKT VUT Brno, Česká republika
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 24.06.2022