Ing. William Steingartner, PhD.

Display portlet menu

Ing. William Steingartner, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. William Steingartner, PhD.
Katedra počítačov a informatiky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Perspektívy sémantického modelovania v kategóriách
Názov habilitačnej práce:
Perspektívy sémantického modelovania v kategóriách
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
informatika
Miesto konania:
Dňa 08.06.2021 o 10:00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Williama Steingartnera, PhD., pracovníka Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE: Perspektívy sémantického modelovania v kategóriáchobhajoba habilitačnej práce: Perspektívy sémantického modelovania v kategóriách. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa vykonajú v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos verejných častí zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 1/9, Košice.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník SME dňa 24.05.2021
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
12.02.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
KI FRI UNIZA prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD.
KI AOS gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.
KI FPV UMB v Banskej Bystrici

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
KST FRI UNIZA
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.06.2021