Ing. Stanislav Ondáš, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Stanislav Ondáš, PhD.
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Komunikácia človeka so strojom v prirodzenom jazyku
Názov habilitačnej práce:
Komunikácia človeka so strojom v prirodzenom jazyku
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
telekomunikácie
Miesto konania:
Dňa 07.06.2021 o 10:30 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Stanislava Ondáša, PhD., pracovníka Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TUKE: Komunikácia človeka so strojom v prirodzenom jazykuobhajoba habilitačnej práce: Komunikácia človeka so strojom v prirodzenom jazyku. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa vykonajú v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos verejných častí zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 1/9, Košice.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník SME dňa 24.05.2021
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
12.02.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
UMIKT FEI STUBA doc. Mgr. Ondrej Šuch, PhD.
IMI Matematický ústav SAV v B. Bystrici Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
KEMT FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Jozef Juhár, CSc.
KEMT FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
UMIKT FEI STUBA

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
KMIKT FEIT UNIZA
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.06.2021