Ing. Slavomír Šimoňák, PhD.

Display portlet menu

Ing. Slavomír Šimoňák, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Slavomír Šimoňák, PhD.
Katedra počítačov a informatiky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Modelovanie a analýza systémov s využitím integrácie formálnych metód
Názov habilitačnej práce:
Modelovanie a analýza systémov s využitím integrácie formálnych metód
Študijný odbor:
9.2.1 informatika
Miesto konania:
Dňa 14.06.2018 o 10:15 hod. sa v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Slavomíra Šimoňáka, PhD., pracovníka Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE: Modelovanie a analýza systémov s využitím integrácie formálnych metód a obhajoba habilitačnej práce: Modelovanie a analýza systémov s využitím integrácie formálnych metód v študijnom odbore informatika.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník Pravda dňa 30.5.2018
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
26.02.2018 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
KPS FIT ČVUT v Prahe, Česká republika doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
KIS FRI ŽU v Žiline doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
FIIT STU v Bratislave

doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.
UI SAV v Bratislave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 20.6.2018