Ing. Peter Papcun, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Peter Papcun, PhD.
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
 
Názov habilitačnej práce:
Chytrý a kognitívny Operátor 4.0 s podporou informačných technológií
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
informatika
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
10.09.2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
ÚPAI FIIT STU BA

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
FI Рaneurópska vysoká škola, Bratislava

doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
KKBI FEI VŠB - TU Ostrava, ČR
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.
KKUI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Aleš Janota, PhD., EurIng.
KRIS FEIT ŽU v Žiline

doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.
UI SAV BA
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
habilitačné konanie bolo dňa 19.01.2021 na vlastnú žiadosť Ing. Petra Papcuna, PhD., ukončené